Brugervilkår

 26-01-2021 / 1

 

 1. Introduktion

  1.1 Disse vilkår (”Brugervilkår”) finder anvendelse på platformen, Share A Horse (”Tjenesten”), og gælder mellem dig og Dansk Hestevæddeløb ApS, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund, Danmark, CVR-nr.: 31943329 (”DHV”).

  1.2 Tjenesten er udviklet af DHV. DHV ejer Tjenestens indhold og alle tilhørende immaterielle rettigheder.

  1.3 Ved at oprette dig som bruger og benytte Tjenesten bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret Brugervilkårene.

  1.4 DHV anbefaler, at du læser Brugervilkårene grundigt, før du bruger Tjenesten. Brugervilkårene gælder for enhver brug af Tjenesten, medmindre andet konkret er angivet.

 

 1. Tjenestens formål

  2.1 Tjenesten har til formål at udvikle hesteejerskabet i Danmark og udgøre rammerne om køb/salg og leje af andele i væddeløbsheste trænet i Danmark, der deltager i hestevæddeløbssport. Formålet er blandt andet at forenkle formidling af ejerskabet omkring væddeløbsheste.

 

 1. Tekniske forudsætninger for brug af Tjenesten
  3.1 For at kunne benytte Tjenesten kræves det, at du har en internetopkobling med en vis kapacitet på 3 mbit.

 

 1. Aldersbegrænsning for brug af Tjenesten
  4.1 Hvis du er under 18 år, må du kun bruge Tjenesten med dine forældres udtrykkelige tilladelse. DHV er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af manglende overholdelse heraf. Forældre, der tillader deres børn at bruge Tjenesten, er ansvarlige for løbende at kontrollere brug af personer under 18 år.

 

 1. Almindelige regler for brug af Tjenesten
  5.1 Når du bruger Tjenesten, skal du overholde disse Brugervilkår.

  • 5.1.1 DHV kan uden varsel gøre Tjenesten utilgængelig for dig, hvis du ikke overholder Brugervilkårene eller lovgivningen, eller hvis DHV lukker hele eller dele af Tjenesten.
  • 5.1.2 Hvis du opretter dig som bruger af Tjenesten, skal du afgive korrekte oplysninger, herunder personoplysninger, og registrere et brugernavn og password, der skal opbevares sikkert, så ingen uvedkommende får adgang til det. Dit brugernavn og password til Tjenesten er strengt personligt og må ikke deles med andre eller benyttes af andre end dig. DHV kan med et rimeligt varsel kræve, at du ændrer dit password. Hvis du har mistanke om, at dit brugernavn og password benyttes af en anden, skal du straks ændre dit password. Hvis DHV har mistanke om, at dit brugernavn og password er blevet misbrugt, kan DHV uden varsel lukke adgangen til Tjenesten for dig, gøre funktioner utilgængelige for dig og/eller på anden måde forhindre misbrug.
  • 5.1.3 Du kan når som helst afmelde dig som bruger af Tjenesten. Har du andele i en væddeløbshest henvises dog til afsnit 7.2.6.
  • 5.1.4 Din brugerkonto til Tjenesten er personlig, og du er ansvarlig for enhver aktivitet, som udøves fra din konto.
  • 5.1.5 Tjenesten må ikke anvendes: i) på en måde, der skader eller forstyrrer andre brugere; ii) på en måde, der skader, overbelaster eller forstyrrer Tjenesten eller i øvrigt er uforenelig med Tjenestens formål; iii) til ulovlige formål; iv) på en måde, der kan være æreskrænkende, obskøn, racistisk, etnisk stødende, vulgær, pornografisk eller på anden vis har til formål at skabe irritation eller ulempe; v) til overførsel eller upload af virus eller andre potentielt skadelige filer, programmer eller informationer; vi) som et middel til at chikanere, true, diskriminere, udnytte eller på anden måde fornærme andre eller til at dele, indsamle, gemme, vise eller på anden vis udnytte andres personlige oplysninger eller krænke andres personlige integritet; vii) på en måde, der udgør en overtrædelse eller krænkelse af en anden persons eller virksomheds rettigheder, såsom ophavsret eller andre immaterielle rettigheder; viii) til at skabe en falsk identitet med det formål at vildlede andre om afsenderens identitet eller oprindelsen af beskeden; ix) til at forsøge at få adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er gjort tilgængeligt via Tjenesten; x) udnytte, kopiere, distribuere, transmittere, modificere, adaptere, give i underlicens, oversætte, sælge, leje, lease, foretage reverse engineering af, dekompilere eller demontere nogen del af Tjenesten; eller xi) fjerne, ændre, omgå eller på anden måde manipulere sikkerhedsteknologien.
  • 5.1.6 DHV gennemgår som udgangspunkt ikke materiale, der leveres af dig eller andre brugere via Tjenesten. Hvis du mener, at noget af Tjenestens indhold er i strid med ovenstående afsnit 1.5, bedes du straks kontakte DHV. DHV har dog til enhver tid ret til at gennemgå og fjerne materiale og oplysninger fra Tjenesten eller i øvrigt træffe de nødvendige modforanstaltninger, herunder nægte brugere adgang til Tjenesten, såfremt disse Brugervilkår tilsidesættes.

   5.2 Som vilkår for behandlingen af dine personoplysninger gælder i øvrigt Privatlivspolitikken som omtalt i afsnit 6 og cookieinformationen.

 

 1. Indsamling og behandling af personoplysninger
  6.1 De personoplysninger, som du afgiver til DHV i forbindelse med din oprettelse som bruger og efterfølgende anvendelse af Tjenesten, bliver benyttet af DHV, forbundne selskaber, andre andelshavere og samarbejdspartnere i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og de retningslinjer, der er angivet i Privatlivspolitikken for Tjenesten, som du kan finde her [indsæt link].

 

 1. Køb/salg og leje af andele i væddeløbsheste (andelsprojekter)
  7.1 Som bruger af Tjenesten har du inden for visse betingelser mulighed for at købe/sælge og leje andele i væddeløbsheste (andelsprojekter).

  7.2 Salg og leje af andele i væddeløbsheste

  • 7.2.1 Som forudsætning for at en egnet væddeløbshest kan udbydes til køb/salg eller leje, skal DHV og træneren indgå en brugeraftale vedr. Share A Horse. Trænerens rolle i det enkelte projekt er nærmere beskrevet i projektets interessentskabskontrakt.
  • 7.2.2 Under forudsætning af trænerens og DHV’s godkendelse af det enkelte andelsprojekt har ejere af væddeløbsheste ret til, eventuelt ved trænerens mellemkomst, at udbyde sådanne andelsprojekter via Tjenesten med henblik på at sælge andele i egnede væddeløbsheste tilknyttet væddeløbssporten i Norden. Når du udbyder et andelsprojekt via Tjenesten, erklærer du samtidig, at du ejer eller har erhvervet de nødvendige rettigheder, godkendelser eller andre tilladelser til at retligt at kunne råde over hesten som forudsat i andelsprojektet.
  • 7.2.3 De vilkår, som vedtages og særligt gælder for det enkelte andelsprojekt, skal foreligge skriftligt i Tjenesten som en del af de informationer, den oprindelige ejer (sælger) skal oplyse. De specifikke vilkår vedrørende projektet er underlagt parternes aftalefrihed. Parterne forpligter sig dog til at overholde dansk lovgivning og disse Brugervilkår.
  • 7.2.4 DHV fører ikke direkte kontrol med indholdet eller parternes opfyldelse af rettigheder og pligter tilknyttet andelsprojekter, der udbydes gennem Tjenesten, og kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af andre brugeres misligholdelse af deres forpligtelser efter disse Brugervilkår.
  • 7.2.5 Ved køb af andele i væddeløbsheste accepterer brugeren, at der ikke gælder en fortrydelsesret.
  • 7.2.6 Hæftelsen og risikofordelingen mellem andelshavere, hestens oprindelige ejer og træneren er reguleret i parternes interessentskabsaftale.
  • 7.2.7 Andelshaverens adgang til at afhænde sin andel er nærmere beskrevet i parternes interessentskabsaftale.

   7.3 Øvrige forhold, herunder andelshaverens råderet og adgang til præmiesummer er reguleret i den enkelte interessentskabsaftale.

 

 

 1. Priser og betaling
  8.1 Adgang til Tjenesten er gratis.
  8.2 Omkostninger ved køb/salg og leje af væddeløbsheste i overensstemmelse med afsnit 7 afregnes via Tjenesten.
  8.3 Alle beløb afregnes i danske kroner (DKK).

 

 1. Ansvarsbegrænsning
  9.1 DHV bestræber sig på til enhver tid at levere en brugervenlig, fejlfri og opdateret tjeneste. DHV kan dog ikke garantere eller på anden måde indestå for, at Tjenesten eller leveringen heraf er fejlfri eller at indholdet er up to date.

  9.2 Ved oprettelse som bruger og efterfølgende anvendelse af Tjenesten accepterer du, at DHV ikke er ansvarlig over for dig for tab eller skade, der opstår som følge af din eller andres brug af Tjenesten, herunder manglende opfyldelse af rettigheder eller pligter.
  Denne begrænsning omfatter enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte som følge af en brugers manglende opfyldelse af pligter i henhold til en aftale indgået gennem Tjenesten.

  9.3 DHV kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse eller manglende adgang til eller svigt af Tjenesten eller forsinkelse med at opfylde disse Brugervilkår, hvis en sådan mangel på ydeevne eller utilgængelighed eller en sådan undladelse er forårsaget af forhold, der ligger uden for DHV’s kontrol (force majeure).

  9.4 DHV gør sit bedste for at holde Tjenesten fri for virus og andre emner af destruktiv eller forstyrrende karakter. DHV kan dog ikke holdes ansvarlig for de skader, såfremt Tjenesten eller brugeres udstyr alligevel påvirkes af sådanne skadelige elementer.

  9.5 Tjenesten kan indeholde links eller integrationer fra tredjeparter. DHV kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af links eller integrationer underlagt tredjeparters kontrol.

 

 1. Support og klager
  10.1 Har du spørgsmål, kommentarer, ris eller ros til Tjenestens anvendelse eller funktion, er du velkommen til at kontakte DHV.

  10.2 DHV er ikke berettiget til at udlevere (videregive) personoplysninger om andre brugere af Tjenesten i videre omfang, end hvad der allerede fremgår i Tjenesten. Der henvises til de informationer, som fremgår i Tjenesten og eventuelt ellers måtte fremgå af projektmaterialet.

 

 1. Meddelelser fra DHV
  11.1 Al kommunikation mellem DHV og brugere af Tjenesten sker som udgangspunkt via e-mail info@shareahorse.dk eller telefon 8881 1200.

 

 1. Ændringer i Tjenesten og Brugervilkårene
  12.1 DHV forbeholder sig retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, at ændre indholdet af Tjenesten, herunder at foretage opdateringer samt implementere nye funktioner mv.

  12.2 Brugervilkårene finder også anvendelse for din brug af Tjenesten efter ændringer og opdateringer.

  12.3 DHV reviderer løbende Brugervilkårene, herunder som følge af ændringer i lovgivningen, Tjenesten eller dens formål. Det fremgår altid øverst i Brugervilkårene, hvornår de sidst er reviderede. Forud for ændringer i Brugervilkårene vil DHV med rimeligt varsel give direkte og individuel besked herom per e-mail. Ændringerne vil kun gælde for din fortsatte og fremadrettede brug af Tjenesten efter modtagelsen af en sådan besked. Du bærer risikoen for, at DHV er i besiddelse af opdaterede kontraktoplysninger om dig. Hvis du ikke kan acceptere de til enhver tid gældende Brugervilkår, bedes du ophøre med at bruge Tjenesten.

 

 1. Overdragelse eller ophør af Tjenesten
  13.1 I tilfælde af overdragelse af Tjenesten indtræder den overtagende part i forholdet til brugeren på samme vilkår som DHV.

  13.2 Ophør af Tjenesten kan medføre, at Tjenesten ikke længere kan anvendes, men er uden betydning for interessentskabskontrakter indgået via Tjenesten.

 

 1. Lovvalg og værneting
  14.1 Brugervilkårene og enhver tvist, der udspringer som følge af Tjenestens installation og brug, er underlagt dansk ret.

  14.2 Aarhus Byret skal være værneting, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

 

 1. Kontakt
  • Hvis du har spørgsmål til disse Brugervilkår eller Tjenesten, bedes du kontakte DHV.
  • E-mail: info@shareahorse.dk
  • Telefon: +45 888 112 00

 

                                                                                                                                   * * *

 

 

MÆRK SUSET PÅ LÆGTERNE

Oplev sporten

BESØG VÆDDELØBSBANERNE

Oplev de firbenede atleter i aktion på en af vores otte væddeløbsbaner i Danmark. Se oversigten over kommende løbsdage i Dansk Hestevæddeløbs løbskalender

Gå til løbskalender her